پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU خارجی سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول (سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU خارجی سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول (سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
ویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU خارجی سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول (سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU خارجی سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول (سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU خارجی سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول (سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: دو دانسیته مواد PU-RBR سرپنجه: فولادآبکاری شده برای حفاظت درمقابل ضربه 200 ژول(سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: دو دانسیته مواد PU-RBR سرپنجه: فولادآبکاری شده برای حفاظت درمقابل ضربه 200 ژول(سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 چاپی با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU-T40 سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول(سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر)
رویه: چرم گاوی درجه 1 اشبالت با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU-T40 سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول(سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر
رویه: چرم گاوی درجه 1 اشبالت با ضخامت 2 میلیمتر زیره: مواد PU-T40 سرپنجه: فولاد آبکاری شده برای حفاظت در مقابل ضربه 200 ژول(سقوط اشیاء با وزن 200 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر، مطابق استاندارد ملی ایران)
محبوب ترین محصولات